Inriktningsbeslut för KursInfo

Med KursInfo avses i det följande både systemet som sådant och samarbetet mellan medlemmarna.

Verksamhetsidé

KursInfo ska stödja och styra de utbildningsadministrativa processerna på ett effektivt och kvalitativt sätt genom ett öppet och tillitsfullt samarbete mellan medlemmarna.

Lärosätenas verksamhetsstöd ska alltid verka för att stödja verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt. Detta innebär att det systemstöd som behövs ska vara effektivt och hålla en hög kvalitet så att smidiga arbetssätt garanteras samtidigt som rättssäkerheten säkerställs och kostnaderna hålls nere. KursInfo ska tillåta lokala processer. Samarbetet ska dock styra så att utveckling av helt avvikande processer undviks så långt det är möjligt, och då de används ska inga negativa konsekvenser uppstå för något annat lärosäte inom samarbetet.

KursInfo ska tillgodose medlemmarnas behov. Detta innebär att samarbetet utgår från de som är medlemmar i dagsläget, men är öppet för att ta emot nya medlemmar.