Om KursInfo

Översiktlig beskrivning

KursInfo är ett system för att hantera utbildningsrelaterad information. KursInfo används av flera lärosäten som också samarbetar kring vidareutveckling av systemet. All utveckling av KursInfo sker vid Högskolan i Skövde.

I KursInfo hanteras all administration av:

 • Kurser och kursplaner
 • Litteraturlistor
 • Program och utbildningsplaner
 • Kurstillfällen
 • Programtillfällen
 • Kurspaket

Systemet hanterar historik så att alla kurser som erbjuds, kommer att erbjudas, eller har erbjudits vid lärosätet finns i systemet. Med ett kurs- och programtillfälle avses ett visst antagnings- och/eller registreringstillfälle för en tidsangiven period för en kurs.

Systemet innehåller även en rapportdel med ett antal standardrapporter samt en administrationsdel för att administrera och göra inställningar i systemet.

Data ur systemet används exempelvis till:

 • generering av utbildningsutbud på webben
 • generering av program- och kurssidor för webben
 • generering av kurs- och utbildningsplaner
 • schemaunderlag för schemaläggning
 • studentportaler
 • leverans av utbildningsinformation till antagning.se, NyA och Susa-navet

KursInfo består av:

 • KursInfo-databasen för Microsoft SQL Server
 • Webbgränssnittet för KursInfo inkl. administration
 • Gränssnitt för leverans av XML-data i EMIL-format (för export till UHR:s webbplatser och NyA samt till SUSA-navet)

Externa utdatafunktioner för presentation av utbildningsutbud på webben samt kurs- och utbildningsplaner ingår inte i systemet utan utvecklas och hanteras av det enskilda lärosätet.

Systemet är (beroende på vilka behörigheter som är satta) öppet för all personal på lärosätet. För att få mata in uppgifter i systemet krävs särskilda roller och rättigheter, vilka sätts i ett behörighetssystem.

Teknisk funktion

Systemet består av en databas (Microsoft SQL Server 2008 R2 eller senare) och ett webbgränssnitt i ASP.NET & Java-script på en Microsoft Windows Server 2008 R2 eller senare. I ett internt webbgränssnitt kan personal på lärosätet mata in och administrera information om kurser, program och tillfällen av dessa. En av utgångspunkterna vid utveckling av detta system är att informationen alltid skall mappa mot Ladok. All data i KursInfo sparas i den interna databasen och förs sedan över till Ladok när så önskas, antingen direkt eller via XML-leveransen. KursInfo är således inte direkt är beoende av att komma åt att skriva eller samlagra information med Ladoks databas.

Lokalt inställningsbart

En grundläggande funktionalitet i gränssnittet är möjligheterna att göra lokala inställningar och anpassningar. Detta för att möjliggöra stöd för de olika arbetsprocesser som finns på lärosätena inom samarbetet.

I systemet finns det möjlighet att bestämma vilka rubriker och benämningar olika flikar och fält ska ha. Det finns även möjlighet att välja i vilken ordning flikar ska visas, vilka grupper som ska finnas under resp. flik samt vilka fält man vill visa i gränssnittet. Systemet levereras med alla fält som finns i systemet. Detta för att kunna hantera även historisk data i systemet. Alla fält som inte används är möjliga att dölja för användaren i gränssnittet.

På alla fält finns det möjlighet att låta systemet sätta grundvärden (default-värden) när man skapar en kurs, ett program eller ett tillfälle. Ett grundvärde kan vara ett fast värde eller ett beräknat värde som t.ex. dagens datum eller innevarande termin. Grundvärden kan också sättas i samband med att man t.ex. gör en kopia eller gör en ny revision av en kurs eller ett program.

I systemet finns det möjlighet att skapa villkor för egen affärslogik. Affärslogiken kan t.ex. sätta ett förutbestämt värde i ett fält (t.ex. dagens datum eller innevarande termin), ett värde utifrån ett annat värde (veckonummer i fält för veckonummer utifrån startdatum i ett annat fält). Affärslogiken kan även förändra rättigheter för ett fält genom att dölja det eller skrivskydda det utifrån ett specifikt villkor och med hänsyn till t.ex. roller i systemet.

Via systemets hantering av roller och rättigheter kan, utöver de standardroller som finns definierade i systemet, egna roller och rättigheter definieras och hanteras. Möjlighet finns att för varje roll tilldela varje enskilt fält editeringsrättigheter i förhållande till olika statusförhållanden i arbetsprocessen eller dölja vissa fält.

Generellt för gränssnittet

Systemet är uppbyggt kring en navigation med flikar och grupper. I sidhuvudet finns flikar för systemets grundläggande systemdelar eller editorer.

kursinfo_1
KursInfos sidhuvud med flikar för systemdelarna – Klicka på bilden för att göra den större.

Genom att klicka på flikarna byter man systemdel (Kurs, Kurstillfälle, Program, Programtillfälle, Kurspaket, Rapporter och Administrera). Under respektive flik finns sökfunktionalitet samt ev. länkar för den aktuella systemdelen. De flikar där man kan editera kurs- och programuppgifter benämns editorer. Editorerna i KursInfo är: Kurseditorn, Kurstillfälleseditorn. Programeditorn, Programtillfälleseditorn samt Kurspaketeditorn.

Huvudflikarna ligger alltid kvar längst upp på sidan även när man rullar ner för att visa i vilken systemdel man befinner sig i.

Varje editor är uppdelad i ett antal flikar samt under dessa ett antal grupper med editerbara fält. i Kurseditorn är dessa flikar: Grundvärden, Kursplan, Övriga värden, Litteraturlista samt Statusvärden. Fliken Alla värden är en sammanställning av de första flikarnas grupper i kronologisk ordning.

Image2_small

Kurseditorn i KursInfo – Klicka på bilden för att göra den större